2015-05-15 15:04 Skiffergas

BCG kartlägger vägen till lönsamhet för skifferbolag

I en ny rapport har konsultföretaget Boston Consulting Group listat åtta egenskaper som karakteriserar vinnande bolag inom skifferindustrin i USA. BCG menar att för de bolag som har alla karaktärsdrag är brunnskostnaden mellan 25-30 procent lägre och brunnarnas livstid nästan dubbelt så lång som vanligt.

Eftersom skifferbrunnar är betydligt billigare än och inte håller lika länge som konventionella djuphavsbrunnar behöver lönsamma skifferbolag utveckla en effektiv utvinningsprocess som kan upprepas många gånger. De bolag som gör det bäst har följande egenskaper:

  • Avkastningsdrivna: Den lönsamma produktionen maximeras genom att hålla utvecklingskostnad och kostnad per fat på en så låg nivå som möjligt. Det kan vara mer lönsamt att anlägga en brunn på ett fält med en mindre reserv med existerande infrastruktur, så som vägar, gas- och oljeledningar, än vid en större reserv i ett otillgängligt område.
  • Fabriksliknande metoder: Brunnar ska byggas snabbt, vilket kräver en standardiserad design och enkla processer. Processen struktureras som ett löpande band vilket gör att varje brunnsområde kan utvecklas effektivt innan nästa påbörjas.
  • Fält-specifik expertis: Genom att fokusera största delen av sin produktion till ett fält har bolaget kunskap om vilka faktorer som ger konkurrensfördelar på just det fältet.
  • Standardiserad design och utförande: Bolag som utvecklar en standarddesign och en standardprocess för brunnsbyggandet kan optimera och upprepa processen snabbt.
  • Sträng kostnadskontroll: En liten kostnadsminskning i brunnsbyggandet ha stor effekt på bolagets totalkostnader. Lönsamma bolag har noggrann koll på vilka kostnadskomponenterna är och arbetar kontinuerligt för att sänka dem.
  • Lagsamarbete mellan funktioner: Bolag som motiverar alla olika funktioner i brunnsbyggandet att arbeta mot ett gemensamt mål för att öka synergier.
  • Ansvarsbaserad Performance Management: Genom att fördela ansvar för beslut på anställda genom hela organisationen kan de hållas ansvariga för sitt eget agerande. På så sätt undviker de att göra samma misstag flera gånger, samtidigt som de blir mer motiverade.
  • Företagskultur som fostrar kontinuerlig förbättring: Bolag med en företagskultur som välkomnar förbättring, där chefer och andra anställda uppmanas att tänka nytt och förbättra sin egen prestation.

Läs mer: BCG