Om oss

Den svenska välfärdsutvecklingen är beroende av näringslivets internationella konkurrenskraft och innovationsförmåga. Företagens framtida positioner på globala marknader kommer att vara avgörande för deras lönsamhet och därmed också för sysselsättningen och tillväxten i Sverige.

Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige inleddes 2008 för att kartlägga och beskriva  framväxande globala tillväxtområden. Syftet är att sprida kunskap om marknadsförändringar och att analysera konsekvenserna av dessa för svenska företags positioner internationellt samt för den svenska marknaden.

Verksamheten består av identifikation och urval av tillväxtområden att studera med påföljande analys och kunskapsspridning. Identifikationen utgår från intervjuer med företagsledare och avser deras investeringshorisont och strategiska agenda. Analyserna baseras på kvalitativa och kvantitativa trendspanings- och forecastingmetoder, där dialog med företag och forskningsföreträdare tillskrivs särskild vikt. Syftet med rapporterna är att fånga dynamiken i marknaden och beskriva relevanta delmarknader, branscher, teknikområden och aktörer som omfattas av omvälvningen.

Projektet drivs av Stiftelsen Blue Institute, oberoende tankesmedja och forskningsinstitut med fokus på strategi och tillväxtfrågor, med bidrag från VINNOVA.

Some fields are not valid