2014-09-18 14:35 Skiffergas

Rapportrelease: Skifferboomens konsekvenser

Utvinningen av skiffergas i Nordamerika har redan haft stora konsekvenser för den globala energimarknaden. Förändrade handelsmönster, glidningar i värdekedjor och nya marknader är några av konsekvenserna. Det driver investeringar och teknikutveckling inom gasproduktion, distribution och inom många olika användningsområden.

Utvinningen av skiffergas är dock långt ifrån okontroversiell och det saknas inte frågetecken kring den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Miljörisker och politiska överväganden innebär att investeringarna är förknippade med osäkerhet.

Den 30 september 2014 lanseras Blue Institutes rapport Skifferboomens konsekvenser i samband med ett frukostmöte hos VINNOVA. Rapporten beskriver skifferboomens konsekvenser på produkt- och tjänstemarknader globalt. Studien fokuserar på dynamiken genom hela värdekedjan och belyser risker, utmaningar och möjligheter de närmaste åren.

Frågor som kommer att lyftas vid mötet:

Hur påverkar skiffergas den globala energimarknaden?
Vad finns det för förutsättningar för skiffergasutvinning 
utanför Nordamerika?
Vilka miljörisker innebär fracking? Kan de hanteras?
Vad är konsekvenserna för den svenska energimarknaden 
och för svenska företag globalt?
Vilka utvecklingstrender ser vi på naturgasmarknaden i stort?
Hur påverkas tillväxtpotential och attraktionskraft i ”svensk” 
tillverkningsindustri (inte minst ur ett utrustnings-/tjänsteleverantörsperspektiv)?
Studien presenteras av:
 Benjamin Ståhl, Program Director, Blue Institute

Anmälan till och mer info om frukostmötet finns här:

http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=6&EmailSendoutOccassionID=2782